فرمهاي چهارگانه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 25 مهر 1396 07:42

 


فرم هاي چهارگانه نيمسال  اول 97-96
 
-فرم شماره 2:  (برنامه هفتگي نيمسال اول97-96)
-فرم شماره 3:  (برنامه هفتگي هيات علمي)            
-فرم شماره 4: (برنامه تفضيلي)    *پزشکی مولکولی 96                 *پزشکی مولکولی 95
 

فرم هاي چهارگانه نيمسال  اول 96-95
 
-فرم شماره 3:  (برنامه هفتگي هيات علمي)            
-فرم شماره 4: (برنامه تفضيلي)    *پزشکی مولکولی 95  

 ________________________________________________________________________________

فرم هاي چهارگانه نيمسال  دوم 95-94
 
-فرم شماره 3:  (برنامه هفتگي هيات علمي)            
-فرم شماره 4: (برنامه تفضيلي)    *پزشکی مولکولی 93  
   
 ________________________________________________________________________________


فرم هاي چهارگانه نيمسال  اول 95-94
 
-فرم شماره 3:  (برنامه هفتگي هيات علمي)            
-فرم شماره 4: (برنامه تفضيلي)    *پزشکی مولکولی 93  
    
 ________________________________________________________________________________

فرم هاي چهارگانه نيمسال دوم 94-93

-فرم شماره 3:  (برنامه هفتگي هيات علمي)            
-فرم شماره 4: (برنامه تفضيلي)    *پزشکی مولکولی 93  
                                                          *پزشکی مولکولی 92
 
 ________________________________________________________________________________
فرم هاي چهارگانه نيمسال اول 93-92
 -فرم شماره 1 (ليست دروس ارائه شده گروه علوم و فنون)
-فرم شماره 2 (برنامه هفتگي نيمسال اول 92-91)
-فرم شماره 3: (برنامه هفتگي هيات علمي)            
-فرم شماره 4:(برنامه تفضيلي ) *پزشکي مولکولي 91                                                        
 ________________________________________________________________________________

فرم هاي چهارگانه نيمسال دوم 92-91
 -فرم شماره 1 (ليست دروس ارائه شده گروه علوم و فنون)
-فرم شماره 2 (برنامه هفتگي نيمسال اول 92-91)
-فرم شماره 3: (برنامه هفتگي هيات علمي)                   *فايل pdf  
-فرم شماره 4:(برنامه تفضيلي ) *پزشکي مولکولي         *پزشکي مولکولي 9190
                                                  
 ________________________________________________________________________________
فرم هاي چهارگانه نيمسال اول 92-91
 -فرم شماره 1 (ليست دروس ارائه شده گروه علوم و فنون)
-فرم شماره 2 (برنامه هفتگي نيمسال اول 92-91)
-فرم شماره 3: (برنامه هفتگي هيات علمي)              *فايل pdf  
-فرم شماره 4:(برنامه تفضيلي ) *پزشکي مولکولي 90
                  
________________________________________________________________________________ 
 
فرم هاي چهارگانه نيمسال دوم 91-90
-فرم شماره 1 (ليست دروس ارائه شده گروه علوم و فنون)
-فرم شماره 2 (برنامه هفتگي نيمسال دوم91-90)
-فرم شماره 3 (برنامه هفتگي هيات علمي)  
-فرم شماره 4: :(برنامه تفضيلي )    *پزشکي مولکولي89              *پزشکي مولکولي 90
      
 ________________________________________________________________________________
                                  
فرم هاي چهارگانه نيمسال اول 91-90
-فرم شماره 4:   *پزشکي مولکولي
 
 ________________________________________________________________________________
 
فرم هاي چهارگانه نيمسال دوم 90-89
-فرم شماره 3 :  *فايل word       *فايل pdf  
-فرم شماره 4 :   *پزشکي مولکولي
 

 

منو سایت