اعضاي هيات علمي گروه علوم و فنون نوين

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396 08:33
  نام و نام خانوادگی: دکتر مجيد غيور مبرهن
 
  تحصيلات: دکتری تخصصی (PhD) علوم تغذیه
 
  سمت/ رتبه: مدير گروه علوم و فنون نوين و عضو هيات علمي- دانشيار  
  تلفن:
051-38002289
 
  پست الكترونيك:

ghayourm[at]mums.ac.ir

 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  نام و نام خانوادگی: دکتر عليرضا پاسدار  
  تحصيلات: دکتری تخصصی (PhD) ژنتيک پزشکي  
  سمت/ رتبه: معاون آموزشي گروه علوم و فنون نوين و عضو هيات علمي - استاديار  
  تلفن:

051-38002310

 
  پست الكترونيك: a.pasdar[at]abdn.ac.uk
 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا مشکات
 
  تحصيلات: دکتری تخصصی (PhD) ویروس شناسی پزشکی  
  سمت/ رتبه: عضو هيات علمي گروه علوم و فنون نوين و گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی -دانشیار  
  تلفن:
051-38002292
 
  پست الكترونيك:

meshkatz[at]mums.ac.ir

 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  نام و نام خانوادگی: دکتر حميد رضا صادق نيا
 
  تحصيلات: دکتری تخصصی (PhD) فارماکولوژي
 
  سمت/ رتبه: عضو هيات علمي گروه علوم و فنون نوين- استاديار  
  تلفن:

051-38002290

 
  پست الكترونيك:

sadeghniahr[at]mums.ac.ir

 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  نام و نام خانوادگی: دکتر مجيد درّودي
 
  تحصيلات: دکتری تخصصی (PhD) علوم نانو  
  سمت/ رتبه: عضو هيات علمي گروه علوم و فنون نوين- استاديار  
  تلفن:

051-38002286

 
  پست الكترونيك: DarroudiM[at]mums.ac.ir  
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  نام و نام خانوادگی: دکتر امیر آوان  
  تحصيلات: دکتری تخصصی ژنتیک انسانی- مولکولی  
  سمت/ رتبه: عضو هيات علمي گروه علوم و فنون نوين- استاديار  
  تلفن:

051-38002298

 
  پست الكترونيك:

avana[at]mums.ac.ir

 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  نام و نام خانوادگی: دکتر حمید رضا رحیمی  
  تحصيلات: دکتری تخصصی پزشکی مولکولی  
  سمت/ رتبه: عضو هيات علمي گروه علوم و فنون نوين- استاديار  
  تلفن:

051-38002290

 
  پست الكترونيك:

RahimiHR891[at]mums.ac.ir

 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

منو سایت