آخرین به روز رسانی شنبه, 19 فروردين 1396 11:01

اساتيد گروه علوم و فنون نوين

نام و نام خانوادگي
گروه آموزشي
سمت
 پست الكترونيك   
علوم و فنون نوين
دانشيار
علوم و فنون نوين
استاديار
oskueekr[at]mums.ac.ir
علوم و فنون نوين
استاديار
 jamialahmadikh[at]mums.ac.ir 
علوم و فنون نوين
استاديار
 علوم و فنون نوين
استاديار
  دكتر حميد رضا صادق نيا
   علوم و فنون نوين
استاديار

دکتر مجيد درّودي

علوم و فنون نوين

استاديار

majiddarroudi[at]gmail.com 

دکتر امين جليلي

علوم و فنون نوين

استاديار

jalilia1[at]mums.ac.ir

دکتر عليرضا پاسدار

علوم و فنون نوين
استاديار

دکتر سيد هادي موسوي

علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر محمد سوختانلو
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر رامين صادقي
علوم و فنون نوين
 استاديار
دکتر اسحاق هاشمي
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر داريوش حميدي
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر محسن تفقدي
علوم و فنون نوين
دانشيار
دکترمحمود رضا جعفري
علوم و فنون نوين
استاد
دکتر سيد عبدالرحيم رضايي
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر علي بديعي
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر محمد رضا صابري
علوم و فنون نوين
دانشيار
دکتر آمنه سازگارنيا
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر وحيد رضا دباغ کاخکي
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر علي تقي زاده کرماني
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر سيد احمد مهاجري
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر بيژن ملائکه نکويي
علوم و فنون نوين
استاديار
دکتر هوشنگ رفعت پناه
علوم و فنون نوين
استاديار

منو سایت