- آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (PhD) رشته پزشکی مولکولی

آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (PhD) رشته پزشکی مولکولی، گروه علوم وفنون نوین درتاریخ 15 و 16 مرداد ماه 1396 در دانشگاه شیراز برگزار گردید. خانم دکتر زهرا مشکات، آقای دکتر مجید درودی، آقای دکتر امیر آوان و آقای دکتر حمید رضا رحیمی از گروه علوم وفنون نوین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این رویداد شرکت نمودند.

منو سایت