آقای دکتر حمید رضا رحیمی بعنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی پزشکی مولکولی ایران برگزیده شدند

طی انتخاباتی که تیرماه 1396در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. آقای دکتر حمید رضا رحیمی بعنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی پزشکی مولکولی ایران برگزیده شدند. این نخستین دوره تشکیل انجمن علمی پزشکی مولکولی درایران می باشد.

منو سایت