بازدیدی از سوی رئیس نمایندگی سازمان جهانی بهداشت و رئیس یونسکو در ایران

درتاریخ 13/02/96 بازدیدی از سوی رئیس نمایندگی سازمان جهانی بهداشت و رئیس یونسکو در ایران، از مرکز درجه 2 درحال تاسیس یونسکو درگروه علوم وفنون نوین انجام گرفت.

منو سایت